Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Objektově orientované programování - jazyk Java

Účastník se seznámí se základy objektového programování prostřednictvím programovacího jazyka Java. Předpokládají se výchozí znalosti na úrovni kurzu C#-OOP.

Obsah kurzu
 Pojmy třída, instance, atribut, metoda
 Příkaz print a println, zadávání z klávesnice pomocí třídy Scanner
 Primitivní datové typy a obalové třídy
 Objektové datové typy (pole, String, StringBuffer, pole objektů)
 Konstruktor
 Modifikátor Static
 Dědičnost
 Matematické funkce
 Zapouzdření (encapsulace)
 Obsah zásobníku a haldy
 Dokumentace
 Předávání parametrů
 Přetěžování, překrývání
 Modifikátory abstract a final
 Přetypování, vícetvarost (polymorfizmus)
 Výjimky (hierarchie výjimek, vynucené ošetření, vyhození výjimky do volající metody)
 Testování
 Vytvoření balíku jar
 Grafické prostředí (formuláře), knihovna swing
 Základní prvky GUI (komponenty, kontejnery)
 Správce rozvržení (Layout manager)
 JLabel
 JButton
 Naslouchač událostí - Listener
 JTextField
 JMenu, JComboBox, JCheckBox, JradioButton, JtextArea, JtabbedPane
 Grafická tvorba formulářů pomocí IDE NetBeans
 Skládání tříd
 Metoda toString
 Implementace interface
 Balíčky (modulární stavba programu)
 Práce se soubory (správa souborů, čtení a zápis, serializace objektů)
 Detailní obsah kurzu Java ve formátu Detailní obsah kurzu Java v souboru PDF..

Ukázka skript